Umowa zbycia nieruchomości gruntowej (działki)

  • numer księgi wieczystej (w przypadku czynności odpłatnej odpis księgi wieczystej),
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego),
  • w przypadku nabycia w drodze spadku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy lokal został nabyty w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 roku,
  • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe lub Urząd Gminy/Miasta),
  • wyrys z mapy ewidencyjnej (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe lub Urząd Gminy/Miasta),
  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze (wydaje właściwy Urząd Gminy/Miasta),
  • w przypadku umowy sprzedaży: zaświadczenie o tym, że działka znajduje się lub nie na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (wydaje właściwy Urząd Gminy/Miasta),
  • zaświadczenie o tym, że działka jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasów lub decyzją, o której mowa art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta),
  • w przypadku osób prawnych – numer KRS, umowa/statut spółki i uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości.