INFORMACJA – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Notariusz Andrzej Szpejna, prowadzący Kancelarię Notarialną w Olsztynie, przy ulicy Mickiewicza 14/4, nr telefonu 89 519 20 58, adres e-mail a.szpejna@notariat.bialystok.pl,
 2. zgodnie z decyzją z dnia 25 maja 2015 roku nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 t.j. z dnia 2017.12.11), innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych oraz w celu w celu realizacji innych prawem przewidzianych praw i obowiązków administratora,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane stosownym osobom, podmiotom, urzędom, organom rządowym i samorządowym, określonym przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wspierające administratora w prowadzonej działalności, tj. księgowa, introligator, informatyk – z którymi zostaną podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie,
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności notarialnej,
 11. do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).